Náplň činnosti

Nezisková organizácia Centrum pre adiktológiu a duševné zdravie, n.o. vznikla s cieľom prispieť k zlepšeniu duševného zdravia najširšej populácie.

Organizácia prevádzkuje zdravotnícke zariadenie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore Psychiatria a v špecializačnom odbore Medicína drogových závislostí. Ide o vybavením moderné a svojou filozofiou na klienta orientované zariadenie.

Náplň činnosti:

  • diagnostika a liečba  duševných porúch,
  • diagnostika a liečba látkových a nelátkových závislostí a komorbídnych duševných porúch,
  • substitučná liečba závislosti od ópioidov prípravkom buprenorfín/naloxon,
  • skupinová psychoterapia závislostí,
  • ambulantné psychiatrické, protialkoholické a protitoxikomanické ochranné liečenia,
  • psychiatrické vyšetrenia vodičov testovaných orgánom Policajného zboru pozitívne na alkohol alebo omamné a psychotropné látky,
  • poradenstvo v oblasti duševných porúch a duševného zdravia,
  • spolupráca s klinickým psychológom pri psychologickej diagnostike a terapii,
  • spolupráca s organizáciami venujúcimi sa psychosociálnej starostlivosti a terénnej práci so závislými.