O nás

Nezisková organizácia Centrum pre adiktológiu a duševné zdravie, n.o., bola založená 18.10.2013 v súlade so znením zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

 

1. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

podľa zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to: poskytovanie zdravotnej starostlivosti v

a) v ambulancii na liečbu drogových závislostí, závislosti od alkoholu a iných psychoaktívnych látok,

b) v špecializovanej psychiatrickej ambulancii.

 

2. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, a to:

a) osvetová činnosť v oblasti duševného zdravia, psychohygieny, zdravého životného štýlu a prevencie duševných porúch
b) organizovanie školení, prednášok, konferencií a odborných podujatí,
c) publikačná činnosť