DARUJTE 2% Z DANE

Vážení návštevníci,

 

1. februára 2021 uplynulo 7 rokov, odkedy nezisková organizácia Centrum pre adiktológiu a duševné zdravie, n.o., spustila prevádzku jedinej ambulancie špecializovanej na liečbu alkoholizmu a drogových závislostí v Trnavskom samosprávnom kraji. Od 1. novembra 2018 k nej pribudla nová – psychiatrická ambulancia.

 

K tomuto dňu sme poskytli zdravotnú starostlivosť 1487 pacientom z trnavského regiónu a širokého okolia a počet pacientov kontinuálne narastá.

 

V prípade, že nemáte doteraz zvolený subjekt, ktorému máte záujem Vaše 2% (3%) z dane z príjmov poukázať, radi by sme sa o tento podiel z Vami zaplatenej dane uchádzali. 

 

Formulár na stiahnutie: VyhlasenieOpoukazaniPodieluZaplatenejDane

Máme nádej, že takto poukázané prostriedky, ktoré pre Vás nepredstavujú žiadne ďalšie náklady, nám pomôžu  zachovať nízkoprahovosť našich služieb v ambulancii na liečbu alkoholizmus a drogových závislostí a tým aj ich dostupnosť pre každého pacienta, bez ohľadu na jeho sociálny status.

 

Naše údaje:

Obchodné meno (názov):        Centrum pre adiktológiu a duševné zdravie, n.o.

IČO:                                         4574 1794

Právna forma:                           nezisková organizácia

Sídlo:                                       Jiráskova 6046/24, 917 02 Trnava